• Đăng ký tài khoản AdSense thành công

  AdSense Account Service "AAS"
  2017
  Tìm hiểu về phương hướng đi để đăng ký tài khoản adsense
  Tìm hiểu về phương hướng đi để đăng ký tài khoản adsense
  website: thaoam.com

  „Từ những hiểu biết cơ bản để xây dựng sites thành công đăng ký AdSense.
  / Mục đích chính là thương mại hóa tài khoản AdSense.

  – Phạm Xuân Tiếp, fb.com/thaoamtanuyen, Account Creator

  AdSense là mạng quảng cáo lớn nhất thế giới. Có được một tài khoản để có thể yên tâm tìm kiếm truy cậpsáng tạo nội dung là điều cần thiết.

  Mục tiêu

  • Nhận PIN cho tài khoản mới, xác nhận tài khoản Verify.