9.5.2016

Bakadono.com

Bakadono Website. Bakadono Learning Japanese Language.

Bakadono.com

Thiết kế này và hệ thống này ban đầu được thiết kế cho việc sử dụng làm nền tảng framework để phát triển hệ thống trang web học tiếng nhật, tài liệu bỏ túi học tiếng nhật của nihonne, thuộc bản quyền của Thảo Am P.E.

địa chỉ https://Bakadono.com

Resource Used

Gatsby - static site generator based on ReactJS

Webpack - build system

Coriolan UI - Sass mixins pack

Netlify - automatic deploy & free hosting platform

Run Program

npm i

gatsby develop or npm run develop

Deploy to Github Pages, or Netlify

npm run deploy

Have fun! :)

Licensed

c 2017. Baka Dono, Nihon honne All right reserved. Thao Am Private Enterprise. 3702542626.

Team and Credit

Building from Ihor Orlovskyi

xuantiep.pham@gmail.com nihonhonne@gmail.com nihonneofficial@gmail.com thaoamtanuyen@gmail.com bakadonoo@gmail.com